HOME     SLUŽBY     PROJEKTY     REFERENCE     KONTAKTY

Vybrané reference (co už jsme odmakali…)

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

■ Zpracování Dokumentace vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (2009-2012)
■ Zajištění průběžného monitoringu širšího dotčeného území záměru Plavební stupeň Děčín na podkladě sledování vybraných elementů vodních a pobřežních ekosystémů (2008-2011)
■ Plavební komora Praha-Staré Město, Zpracování dokumentace a zajištění průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (2014-2017)
■ Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn nad Vltavou, Zajištění výkonu biologického dohledu stavby (2011-2016)
■ Vyhodnocení dopadů inženýrskogeologického průzkumu záměru Plavební stupeň Děčín na zvláště chráněné druhy živočichů (2015)
■ Plavební komora Bělov – Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec – Zpracování podkladů k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska dle §9a Zákona č. 100/2001 Sb. (2018-2019)

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

■ Odborné podklady, konzultace a účast na jednání při přípravě plánů povodí. (2008)
■ Odborná podpora řízení interkalibrace hodnocení ekologického stavu Eastern Continental Geographical Intercalibration Group - EC GIG (2008)

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

■ R52 5206 Perná-st. hranice ČR/Rakousko. Posouzení vlivu stavby dle zákona č.114/1992. Sb. (2016)

VÚV TGM V.V.I.

■ Sledování a hodnocení stavu vod (nastavení referenčních podmínek, návrh celkového hodnocení stavu vod a odborná podpora metodického vedení biomonitoringu) (2008)

POVODÍ LABE S.P.

■ Spolupráce při projektu systémového stanovení kritéria významnosti pro relevantní vlivy, provedení identifikace významných vlivů, zhodnocení míry dopadu jednotlivých vlivů na stav vodních útvarů, včetně specifikace ovlivněné složky stavu. (Povodí Labe s.p.) (2008-2009)

POVODÍ MORAVY S.P.

■ Odborný dohled nad průběhem projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ (2010)

METROSTAV A. S.

■ Záchranný transfer mlžů ve zdrži VD Kořensko (2015)

MEGA PLUS, s.r.o.

■ Zpracování odborného stanoviska k problematice dodržování minimálních zůstatkových průtoků v souvislosti s odběrem vody pro zasněžování (2020)

SWECO HYDROPROJEKT A. S.

■ Zpracování dokumentace vlivů záměru „PPO Neratovicko (Neratovice, Libiš, SPOLANA a.s.) – protipovodňová ochrana na Q100-Labe, Vltava“ na životní prostředí (2016-2017)
■ Odborné konzultace – stanovení stavu vodních útvarů a hodnocení vlivů hodnocených záměrů na vodní útvar; problematika naplnění výjimky dle čl.4.7 rámcové směrnice o vodách u projektů (2015)

POYRY ENVIRONMENT A. S.

■ Odborná podpora řešení znečištění povrchových vod a eutorfizace vodních nádrží (2014)
■ Zpracování dendrologického průzkumu zakázky „Přístaviště Oseček“ (2015)
2019 © WELL Consulting, s.r.o.