HOME     SLUŽBY     PROJEKTY     REFERENCE     KONTAKTY
Odborné služby

■ Posuzování vlivu koncepcí a staveb na životní prostředí (SEA/EIA)
■ Odborné služby v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství - odborné analýzy a služby při aktualizaci plánů povodí
■ Návrhy a posuzování revitalizačních opatření vodních toků i krajiny
■ Monitoring jednotlivých složek životního prostředí:
      ■ monitoring ekologického stavu vod (biologické složky kvality - makrozoobentos, makrofyta, fytobentos, fytoplankton, ryby)
      ■ granulometrické a fotogranulometrické analýzy
      ■ botanický a dendrologický průzkum včetně monitoringu invazních druhů
      ■ zajištění dalších služeb monitoringu dle požadavků zadavatele
■ Poradenství a konzultace v následujících oblastech:
      ■ evropská i česká legislativa v oblasti ochrany vod a ochrany přírody
      ■ dotační podpory národních programů pro oblasti voda a příroda
      ■ hydrobiologie povrchových tekoucích vod, problematika eutrofizace povrchových vod a eliminace masového rozvoje       sinic
      ■ rozbory legislativního prostředí a územního plánování vůči dopadům na podmínky investičních projektů
      ■ zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace ■ Dodávka odborných služeb v oblasti       geografických informačních systémů a matematických modelů
2019 © WELL Consulting, s.r.o.